Regulamin

  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Własność intelektualna
  8. Postanowienia końcowe
  9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

  10. Informacje o sprzedaży i dostawie

   

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. www.ararateu.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.ararateu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.ararateu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.ararateu.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6.    Złożenie Zamówienia w Sklepie jest tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż nie jest on osobą, której, zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych. Co więcej, Użytkownik oświadcza, że nie dokonuje zakupu alkoholu w celu dalszej jego odsprzedaży. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, Operator Sklepu, w celu weryfikacji wieku Użytkownika dokonującego zakupu wymaga podania daty urodzenia w formularzu Zamówienia. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości Operator Sklepu może wystosować oficjalną prośbę o przesłanie skanu dowodu osobistego Użytkownika.
  7. Kupujący upoważnia pracownika sklepu do odbioru towaru w imieniu kupującego i wysyłki do niego.

  DEFINICJE

  1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  2. USŁUGODAWCA – Beeapi Sp. z o.o., adres siedziby: Kolejowa 122, 05-092 Łomianki, adres do doręczeń: Kolejowa 122, 05-092 Łomianki wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000895132, NIP: 1182222728, REGON: 388737725, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5000 zł, adres poczty elektronicznej: ararateu@gmail.com, tel.: +48734109999.
  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ararateu@gmail.com
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ararateu.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.ararateu.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ararateu.com, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ararateu.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

        ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Klient mający status konsumenta, który zawarł umowę kupna-sprzedaży towarów lub usług na odległość, tj. przez sklep internetowy ararateu.com, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy klient musi złożyć stosowne oświadczenie woli, na przykład w formie pisemnej na adres siedziby sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ararateu@gmail.com.


W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca koszty zakupu towarów lub usług w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy wskazany przez klienta lub na konto PayPal.

Klient ponosi koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem sytuacji, gdy towar nie spełniał warunków jakościowych, był wadliwy lub niezgodny z umową.


                     INFORMACJE O SPRZEDAŻY I DOSTAWIE 


Firma Ararateu sprzedaje alkohol tylko osobom, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą kupować alkoholu w naszym sklepie.


Dostawa zazwyczaj trwa 3 dni robocze.

  STAY UP TO DATE

  Submit your email to get updates on products and special promotions.